Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er R.O.I.s venner, med hjemsted i Rask Mølle.
§ 2. Foreningens formål er at skaffe midler til støtte for ungdoms og idrætsarbejdet i Rask Mølle og Omegns Idrætsforening.
§  3. Medlemmer af R.O.I.s venner, er R.O.I.s  aktive medlemmer, samt R.O.I.s venners støtte medlemmer, med gyldig medlemskort.
§  4. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være tilstede, og deltage i afstemningen.
§  5. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i henhold til foreningens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.
§  6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt i februar måned.
På generalforsamlingen er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg eller kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
For at være valgbar til bestyrelsen skal et medlem være mindst 20 år og have fast bopæl i en rimelig naturlig afstand af Rask Mølle. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
– Til vedtægtsændringer kræves en majoritet, på 2/3 af de afgivne stemmer.
– Generalforsamlinger indvarsles med mindst 8 dages varsel, ved annoncering i den lokale presse.
§  7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom.
§  8. Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen i februar, og afgår skiftevis hvert andet år.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen.
§  9. Foreningens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
På den første generalforsamling skal opløsningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivende stemmer.
Ved den 2. generalforsamling er almindelig stemmeflerhed tilstrækkeligt. Ved opløsning overgår foreningens midler til Rask Mølle & Omegns Idrætsforening.
§ 10. Er der i paragraffernes tekst noget, der ikke er dækkende, er bestyrelsens beslutning, gældende.

Rask Mølle februar 2008